Jubileusz Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego

70lat

Będziemy wdzięczni za pomoc w upowszechnieniu informacji wśród znajomych oraz koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy.

 

Program przewiduje:
1100 – Msza Święta w parafii św. Bartłomieja w Opocznie
1200 – przemarsz absolwentów i pracowników do budynku szkoły (możliwy dowóz)
1300 – 1500 – część oficjalna i artystyczna
1500 – poczęstunek
od 1500 – spotkania absolwentów w klasach, zwiedzanie szkoły, wystawa pamiątek
od 1900 – Bal Absolwenta w restauracji Słoneczny Dwór w Opocznie

 

Aby dzień ten zapadł głęboko w serca uczestników, z których wielu spotka się z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wielu latach braku kontaktu, aby wzruszenia dały nadzieję na kontynuowanie odnowionych przyjaźni oraz ukazały, jak wielkie znaczenie ma licealny rozdział życia człowieka dla jego całej przyszłości z satysfakcją i pełnym zaangażowaniem podejmujemy trud:

 1. odnalezienia i zaproszenia jak największej liczby absolwentów i pracowników,
 2. wydania albumowej monografii Liceum,
 3. upamiętnienia Zjazdu Absolwentów wykonaniem i uroczystym odsłonięciem wizerunku S. Żeromskiego usytuowanego przed budynkiem szkoły,
 4. zorganizowania poczęstunku, a dla chętnych także całonocnego Balu Absolwenta

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany absolwent, uczeń, pracownik, przyjaciel szkoły będzie miał możliwość:

 1. wykupienia cegiełek z przeznaczeniem na wykonanie wizerunku S. Żeromskiego jako pamiątki Zjazdu Absolwentów (w cenach: 30 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł)
 2. zakupienia albumowej formy monografii szkoły
 3. wykupienia biletu na Bal Absolwenta (cena 100 zł/osoby)

 

W przypadku podjęcia oczekiwanej i szybkiej decyzji wpłatę proszę kierować na konto Rady Rodziców odpowiednio z dopiskiem: Cegiełka i/lub Bal i/lub Sponsor Jubileuszu

Absolwentów prosimy o dopisanie także nazwy klasy i roku ukończenia Liceum.

 

Bank Spółdzielczy BS O/Opoczno: 85899200000000016920000010

Konkurs matematyczny

 ZAPROSZENIE do udziału w konkursie

 „Prezentacja multimedialna z matematyki”

 

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o tematyce matematycznej.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki wśród młodzieży.
 • Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 • Wdrażanie do wykorzystania technologii komputerowej w nauczaniu matematyki.
 • Mobilizacja młodzieży do twórczego myślenia i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

Regulamin konkursu:

 1. Prezentację multimedialną uczeń przygotowuje samodzielnie (w przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową niesamodzielności, praca zostanie zdyskwalifikowana).
 2. Prezentacja powinna zawierać 15-20 slajdów.
 3. Prezentacje należy przesłać na adres: ajksyta@op.pl
 4. Termin nadsyłania prac: 30 maja 2015r.
 5. Prezentacja powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora, klasę, której jest uczniem
 6. Należy złożyć (lub przesłać pocztą) nauczycielowi matematyki oświadczenia autora o zgodzie na wykorzystywanie prezentacji w celach edukacyjnych oraz, że zgłoszona do konkursu prezentacja multimedialna jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Wzór takiego oświadczenia można pobrać u nauczyciela matematyki.

 

Kryteria oceny prezentacji:

– zgodność z tematem

– dobór, układ oraz poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów

– bogactwo zastosowanych w prezentacji form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje, …)

– ogólny wyraz artystyczny prezentacji

 

 1. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami.
 2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas zakończenie roku szkolnego.
 3. W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami matematyki.

 

Zapraszamy do pomysłowej twórczości!!!

 

 

Przykładowa tematyka prezentacji:

 1. „Własności figur płaskich” (można wybrać tylko trójkąty, tylko czworokąty itp.)
 2. „Rodzaje i własności figur przestrzennych.” (można wybrać tylko graniastosłupy lub ostrosłupy lub bryły obrotowe itp.)
 3. „Rebusy i łamigłówki matematyczne.”
 4. „Funkcje w życiu codziennym.”
 5. „Ciekawa liczba Pi.”
 6. „Ciekawe własności liczb.”
 7. „Czy wiesz, że…– ciekawostki matematyczne.”
 8. „Złoty podział odcinka.”
 9. „Z historii matematyki.”
 10. „Promil, procent, punkt procentowy.”
 11. „Statystyka w praktyce”.
 12. „Karty, ruletki inne gry-jak dobrać strategię o największym prawdopodobieństwie wygranej?”
 13. „Ciągi w otaczającym nas świecie.”
 14. Samodzielnie zaproponowany temat dotyczący zagadnień realizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Głosuj na sztukę!

konkurs

Nasi uczniowie postanowili wyrazić się artystycznie poprzez wykonanie prac o tematyce wielkanocnej. Włącz się i zagłosuj na pracę, która najbardziej Ci się podoba.

Głosowanie internetowe rozpocznie się 13 marca 2015 r. o godz. 15.30, a zakończy się 16 marca 2015 r. o godz. 15.30 (głosować można na Facebook’u Miejskiego Domu Kultury w Opocznie ).

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu nastąpi 20 marca 2015 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

Finalista 61 Olimpiady Chemicznej!

Mateusz Pawlak uczeń klasy III f

został FINALISTĄ

61 Olimpiady Chemicznej.

Na tym etapie Mateusz zajmuje

pierwsze miejsce

na liście rankingowej w województwie łódzkim

i ósme miejsce w kraju.

                                              Serdecznie gratulujemy !!!

 

Projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od czerwca 2014 roku realizowany jest projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”, w którym biorą udział uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie oraz uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie. W ZSO realizowane są m. in. Certyfikowane kursy Linux 3101 i 3102, które bazują na dystrybucji OpenSuse. W styczniu zrealizowane zostały wszystkie treści kursu 3101 SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals, który zakończył się egzaminem. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zdobycie Certyfikatu. W dniu 28 stycznia 2015 roku nastąpiło wręczenie Certyfikatów ukończenia autoryzowanych kursów – Linux 3101. Wręczenia niniejszych Certyfikatów dokonał instruktor kursu Pan Dariusz Kołodziejczyk. Zdobyte Certyfikaty są honorowane przez pracodawców nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ich uzyskanie będzie w przyszłości doskonałym elementem uzupełniającym dokumenty aplikacyjne. Uczniowie/uczennice już rozpoczęli kolejny kurs – Linux 3102, który również zakończy się egzaminem i możliwością otrzymania kolejnego Certyfikatu. W dalszym ciągu realizowane są pozostałe zajęcia w ramach projektu, pozwalające uczniom/uczennicom wykorzystać nabytą wiedzę zarówno w szkole jak i życiu prywatnym. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie/uczennice rozwiązują zadania utrwalające umiejętności rachunkowe w sytuacjach praktycznych oraz wykorzystują wiedzę matematyczną w różnych dziedzinach życia. Zajęcia z języka polskiego rozwijają zainteresowania ortografią, uczą samodzielnego myślenia oraz wdrażają do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka. Zachęcają do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi ludźmi. Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie/uczennice rozwijają sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia praktycznej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, które pomogą w przełamywaniu bariery językowej. Zapewnianie uczniom/uczennicom maksimum kontaktu z językiem angielskim pozwoli na zdobywanie przez nich śmiałości w posługiwaniu się językiem obcym. Blok biologiczno-chemiczny to nie tylko sama teoria ale także badania i doświadczenia laboratoryjne, dzięki którym można lepiej zrozumieć otaczającą nas przyrodę. Natomiast zajęcia teatralno-dziennikarskie pokazują jak młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie. Dzięki zajęciom dziennikarskim uczniowie/uczennice mogą poznać smak pracy w mediach. To zajęcia dla tych, którzy chcą nauczyć się dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

Koordynatorka projektu: Joanna Gumkowska; j.gumkowska@opocznopowiat.pl

Asystentka Koordynatorki: Justyna Chodorowska

DSC04916_z DSC04959_z