Geografia

Geografia: „Uczy myśleć naukowo,
czuć estetycznie i działać praktycznie”
/Wacław Nałkowski/

Nauczyciele przedmiotu

Dariusz Lewandowski, Marzena Papis, Tatiana Kosylak

Baza dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są w sali 52. Pracownia jest wyposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne usprawniające proces kształcenia.

Cele kształcenia

Realizowane na poziomie:
a) podstawowym:
– Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych;
– Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata;
– Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej;
b) rozszerzonym:
– Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka;
– Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw;
– Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynarodowej;
– Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych.

Uczymy z pasją

Zapewniamy:
  • Indywidualne podejście do każdego ucznia;
  • Wysoki poziom nauczania;
  • Systematyczne i gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego np. w roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie uzyskali średni wynik w skali staninowej reprezentujący KLASĘ WYSOKĄ;
  • Przygotowanie zainteresowanych do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych; jesteśmy w gronie szkół w naszym okręgu i kraju z największą liczbą uczniów kwalifikujących się do zawodów II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i półfinałów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach na wszystkich szczeblach;

Ryc. 1. Zestawienie lokat zajmowanych przez naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań lub zajęć fakultatywnych;
  • Wykorzystywanie na zajęciach szerokiej gamy środków dydaktycznych;
  • Współpracę z wyższymi uczelniami, placówkami naukowo – badawczymi;
  • Udział w warsztatach i zajęciach terenowych umożliwiających prowadzenie obserwacji i poszukiwań poza terenem szkoły;
  • Udział w ogólnopolskich projektach dydaktyczno – wychowawczych;
  • Przyjazną i serdeczną atmosferę.

Uczelnie, placówki naukowo – badawcze, z którymi współpracujemy
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
– Centrum Badań Kosmicznych i Centrum Badań Astronomicznych – placówki naukowe PAN w Warszawie;
– Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
– Politechnika Warszawska;
– Uniwersytet Łódzki;
– Państwowy Instytut Geologiczny – Muzeum Geologiczne w Warszawie.

Rozbudzamy pasję

Osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Klasa akademicka SGH
Klasa Ic została zakwalifikowana do Programu Klasa Akademicka SGH. To ogromny sukces, tym bardziej, że do tegorocznej edycji Programu zostało przyjętych tylko pięć szkół z całego kraju. Program Klasa Akademicka SGH polega na współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.


X Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH:
Natalia Stępień (IIIc) została finalistką.

31 półfinalistów: Kacper Borowiecki (klasa IId), Sylwia Brola (IId), Dominika Ciszek (IIa/b), Katarzyna Czerczak (IIc), Katarzyna Deperas (IId), Weronika Franaszczyk (IIc), Aleksandra Franczak (IIIc), Tomasz Gapys (IId), Kacper Gruszecki (IIIc), Katarzyna Grzybek (IId), Wiktoria Gubiec (IIc), Konrad Kłusek (IIId), Zuzanna Kowalczyk (IIIf1), Jakub Krill (IIIc), Aleksandra Ksyta (IId), Faustyna Kwiecień (IIc), Monika Mada (IIIc), Izabela Piątkowska (IId), Aleksandra Piekarz (IIc), Anita Pietras (IIIf3g), Agata Składowska (IId), Marianna Staszewska (IId), Natalia Stępień (IIIc), Mariusz Turliński (IId), Daria Urbańczyk (IIc), Daria Wiatrowska (IIa/b), Jakub Wijata (IIc), Klaudia Wróbel (IIIc), Izabela Wrzeszcz (IId), Natalia Zięba (IId), Kacper Żytny (IIc).
W ubiegłym roku szkolnym Sławomir Kwiatkowski został laureatem, zdobywając indeks AGH

XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna
Konrad Kłusek (IIId) zajął 1 miejsce po etapie pracy empirycznej i 9 miejsce po zawodach ustnych na etapie okręgowym. Natalia Stępień (IIIc), Weronika Franaszczyk (IIc) i Aleksandra Piekarz (IIc) uplasowały się na 2 miejscu po etapie pracy empirycznej w swoich kategoriach tematycznych. Bardzo dobry wynik uzyskała Natalia Zięba (IId).
XXIV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”
Tytuł laureata Zlotu Centralnego i I miejsce w finale wojewódzkim uzyskał zespól w składzie: Dominika Ciszek, Łukasz Stępień, Szymon Firkowski – IIab (na jakiej pozycji uplasowali się w kraju dowiemy się już 28 maja br.).
I miejsce w województwie Sylwia Popecka (IIab), II miejsca w województwie Julia Ścierska (Ia), Aleksandra Jaciubek i Miłosz Grudziecki  (IIab), III miejsce w województwie Agata Grabska (I f1) i Klaudia Nowicka (Ia).

Ogólnopolski Konkurs Geologiczny
I miejsce w I edycji zdobyła Faustyna Kwiecień (IIc), I miejsce w II edycji Klaudia Kuleta (Ic), I miejsce w III edycji zajęła Katarzyna Czerczak.
Wielki Test Wiedzy Geograficznej
Zespół w składzie: Angelika Konewka, Piotr Kubiszewski (Ic) oraz Hubert Wiktorowicz (IIc) jako jedyny z naszego województwa zakwalifikował się do zawodów.
Konkurs „Na najciekawszą trasę rowerową w powiecie opoczyńskim”
III miejsce zajął Dawid Barul (IIIf3g)
Konkurs „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”
I miejsce zajęła Karina Stępień (IIIa2), II miejsce i wyróżnienie – Anita Kowalczyk (Ic), wyróżnienie – Aleksandra Kmita (IId).
Ogólnopolski Konkurs „Woda źródłem życia”
Aleksandra Kmita i Patrycja Twardowska (obie IId) zostały nagrodzone  udziałem w wystawie pokonkursowej.
Konkurs Fotograficzny „Opoczno znane i nieznane”
III miejsce przyznano Anicie Kowalczyk (Ic).
Międzynarodowy Konkurs „Darujmy światu pokój”
Katarzyna Grzybek (IId) zdobyła wyróżnienie oraz została nagrodzona udziałem w wystawie pokonkursowej.
Ogólnopolski Konkurs „Tu też są ciekawe miejsca”
II miejsce zajęła Ania Kowalczyk (Ic).
Ogólnopolski Konkurs „Obrazki z dawnej wsi – w wiejskiej chacie”
Wyróżnienie otrzymała Marianna Staszewska (IId)
Ogólnopolski Konkurs „Szlakiem Orlich Gniazd”
Laureatką została Paulina Słowicka (Ic) uzyskując jedną z głównych nagród.
Konkurs „Pierwsze oznaki wiosny na terenie gminy Drzewica”
I miejsce zajęła Sylwia Iwanicka (IIIa2)

Najważniejsze nasze przedsięwzięcia w roku szkolnym 2016/2017

Warsztaty terenowe:
– Politechniczne na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dla klas trzecich (8 XI 2016r.);

– Ekonomiczno – chemiczno – techniczne klas drugich na terenie Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (7 II 2017 r.);

– Warsztaty festiwalowe, dla klas drugich, w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Bełchatowie (14 III 2017r.);

– XXIII Targi w Łodzi – Regiony Turystyczne na styku kultur z udziałem klas drugich i pierwszych (17 III 2017r.);

– Warsztaty i pokazy naukowe dla uczniów klas pierwszych i drugich na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zakres warsztatów: Modelowanie 3D, GIS czyli nowoczesna geografia, Internetowe źródła prognozowania pogody, czyli jak się nie dać zmoczyć burzy, Gleby od kuchni – zajęcia w laboratorium gleboznawczym, Minerały – ukryte piękno w Ziemi, Geocaching – GPS w praktyce, Kambodża – najmocniejsze wrażenia z Azji Południowo – Wschodniej.

Inicjatywy:
– Tydzień Edukacji Globalnej (14 – 20 XI 2016 r.);
– Powołanie Koła Oddziału PTTK w Żarnowie (22 XII 2016 r.);
– Spotkanie ze Iwoną Mularczyk – studentką Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie nt.: „Od Nowego Jorku po Hawaje” (22 XII 2016 r.);
– Udział w akcji sadzenia lasu (30 III 2017 r.);

– Spotkanie z Prezesem Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jackiem Taborem nt.: „Rosja jako stan umysłu, czyli o wyprawie przyrodniczej na Ural” (24 IV 2017 r.).

Ogólnopolskie projekty edukacyjno – wychowawcze:
– Konkurs „Dwie Ojczyzny” o polskich dzieciach z Pahiatua w Nowej Zelandii (w projekcie udział wzięła klasa Ic wraz z wychowawcą);

– Aktywnie bierzemy udział w poznawaniu regionu, jego walorów turystyczno – krajoznawczych, tworzymy pionierskie opracowania, uczestniczymy w lekcjach muzelanych.

„Każdy ma swój biegun – warto do niego pójść”
(Marek Kamiński)

Zapraszamy