Historia i WOS

 „Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, maistra vitae” („Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”).

 Nauczyciele historii i WOS-u:  mgr Anna Martyka, mgr Krzysztof Czajkowski, mgr Jacek Pluciński.

Wiedza zdobyta na lekcjach historii i WOS-u umożliwi podjęcie studiów na kierunkach takich jak: administracja, archeologia, bibliotekoznawstwo, etnologia, europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, europeistyka.

Na lekcjach historii i WOS- u nauczyciele stosują metody zachęcające uczniów do samodzielnej pracy, dzięki czemu ich wiedza jest jeszcze lepiej utrwalona. Zgodnie z zasadą, że najwięcej, bo około 90%,  zapamiętujemy z tego co robimy sami. Uczniowie chcący poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności mogą uczestniczyć w spotkaniach z historią, czyli:

– w zajęciach pozalekcyjnych:

 • Koło filmowe NABUCHODONOZOR – to cykliczne comiesięczne spotkania z młodzieżą, na których prezentowany jest film historyczny fabularny lub dokumentalny. Następnie ma miejsce wspólne omówienie z pokazaniem pozytywnych i negatywnych aspektów zdarzenia historycznego w perspektywie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Koło historyczne „Pod krzywą strzałą”;
 • Warsztaty historyczno – kinowe;
 • Fakultety maturalne;
 • Udział w rozprawach sądowych;

– w lekcjach muzealnych:

 • Muzeum Katyńskiego w Warszawie;
 • Muzeum Regionalnego w Opocznie;
 • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie;
 • X Pawilonu Cytadeli w Warszawie;
 • Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie;

–  w spotkaniach historycznych organizowanych we współpracy z:

 • Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi;
 • Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim;

– w wycieczkach edukacyjnych:

 • szlakiem romańskim do Inowłodza;
 • szlakiem majora Hubala do Anielina;
 • szlakiem piastowskim Poznań – Gniezno;
 • do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu;
 • do Łodzi – miasta „czterech kultur”;
 • śladami żołnierzy Powstania Warszawskiego (m.in. wojskowy cmentarz na Powązkach);
 • do Parlamentu RP;
 • do Miejsc Martyrologii Narodowej – Oświęcim.

Nauczanie historii i WOS-u w szkole odbywa się z podziałem na główne epoki i problemy społeczno-ekonomiczno-polityczne . Dzięki temu uczniowie poznają dzieje w szerokim ujęciu cywilizacyjnym, łatwiej dostrzegają specyfikę różnych epok, uświadamiają sobie różnice w sposobie życia, myślenia i wizji świata żyjących wówczas ludzi. Pozwala to kształtować postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań. Uczniowie mają możliwość kształtowania i rozwoju zainteresowań wybranymi problemami historii oraz wykorzystywać zdobywaną wiedzę zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Mogą uczestniczyć w wielu olimpiadach i konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie, np. Olimpiada Historyczna, Szkolny Konkurs Historyczny „Polskie drogi do Niepodległości, Konkurs Historyczny organizowany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Olimpiada „Solidarności”, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie. Lekcje historii i WOS-u są ciekawsze i barwniejsze również dzięki bardzo dobrze wyposażonym pracowniom historycznym, w których znajdują się m.in. tablice interaktywne, projektory, rzutniki, laptopy, telewizory, pakiety programów multimedialnych do nauki historii,  filmy edukacyjne, foliogramy, mapy historyczne.