Historia szkoły

 Rys historyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Pierwsze próby powołania szkoły średniej w Opocznie łączą się z rokiem 1910.
W trzy lata później Komitet Obywatelski wybudował przy Placu Kilińskiego gmach, który miał się stać siedzibą przyszłej szkoły. Tak się jednak nie stało.
W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat młodzież opoczyńska była zmuszona uczęszczać do szkół w okolicznych miastach, a w czasie II wojny światowej pobierała naukę w tajnych kompletach. Ich organizatorem w zakresie średniej szkoły ogólnokształcącej był profesor Stanisław Kowalski.
W okresie od grudnia 1939 roku do 1942 roku w tajnym nauczaniu brało udział 276 uczniów, z których, w czasie okupacji 46 osób uzyskało świadectwo ukończenia gimnazjum, a 3 – świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Dzięki niestrudzonym staraniom Stanisława Kowalskiego w dniu 1 lutego 1945 roku zostało otwarte Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.
Pierwszym dyrektorem nowopowstałej szkoły został Stanisław Kowalski.
To on zatrudnił pierwszych nauczycieli i wraz z przyszłymi uczniami przygotował pomieszczenia do nauki. Wspólnymi siłami usunięto wojenne zniszczenia i zaopatrzono szkołę w konieczny sprzęt i książki. Powołano wówczas 7 klas gimnazjalnych i dwie licealne.
Pierwszy egzamin maturalny przeprowadzony
15 lipca 1945 roku zdało 5 absolwentów.
W ciągu następnych 2 lat dyrektorKowalski podejmował wiele starań, aby ulepszyć warunki lokalowe szkoły.
W 1947 roku jego dążenia zaowocowały nową siedzibą przy ul. Szewskiej 2 w Opocznie. W 1949 roku nowym dyrektorem szkoły został Józef Ceglarz, który sprawował tę funkcję przez 2 lata. Dyrektor zlikwidował gimnazjum, a filarem działalności szkoły uczynił 4-letnie licea ogólnokształcące.
W 1950 roku placówka zmieniła nazwę na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. W 1951 roku pracę pedagogiczną rozpoczęła pierwsza absolwentka liceum, pani mgr Maria Jędrzejewska.
W dniu 25 czerwca 1951 roku dyrektorem liceum został pan Czesław Waśkiewicz, a szkoła z rokiem 1954 zmieniła swoją nazwę na Liceum Ogólnokształcące.
W dniach 4-5 maja 1957 roku zorganizowany został I Zjazd Absolwentów. Wydano również pierwszy numer gazety: „Młody Nurt Opoczna” W ten sposób zapoczątkowana została tradycja organizowania spotkań i zjazdów absolwentów szkoły.
Podczas swojej kadencji dyrektor Waśkiewicz przeprowadził kapitalny remont budynku szkolnego, internatu i stołówki. Jednak jego największą zasługą było wybudowanie obecnego gmachu szkoły.
W dniu 26 listopada 1958 roku oddano nowy budynek przy ulicy Projektowej, obecnie ulicy Stefana Żeromskiego 3. Pierwszy dzwonek zabrzmiał
7 stycznia 1959 roku, a mury szkoły przekroczyło 378 uczniów.
W 1962 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Został nim Pan Józef Nemś. Na jego zastępcę, w 1964 roku powołana została pani Anna Caban, późniejszy, wieloletni dyrektor Liceum. 1 lutego 1965 roku dyrektor Józef Nemś przywrócił szkole imię patrona. Od tego czasu nosiła ona nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. W dniach 8 i 9 maja 1965 roku, z okazji 20-lecia szkoły zorganizowany został II Zjazd Absolwentów, upamiętniony wydaniem gazety „Młody Nurt Opoczna” Nr 2. Absolwenci ofiarowali szkole popiersie Stefana Żeromskiego, które do dnia dzisiejszego, uznawane jest za wizualny kult Patrona. Ponadto, w dniu jubileuszu, społeczeństwo i rodzice uczniów ufundowali pierwszy w historii Liceum sztandar. Od 16 grudnia 1969 roku funkcję dyrektora liceum objął Pan Marian Korban. Podczas swej kadencji wprowadził nowe profile kształcenia: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, podstawowy oraz liczne zajęcia fakultatywne. Na przełomie lat 60 – tych i 70 – tych budynek liceum był również siedzibą Technikum Mechanicznego dla Dorosłych.W latach 1974-1977 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Helena Zbrowska. W tym czasie dokończono budowę i wyposażenie internatu. Nowa pani dyrektor zainicjowała połączenie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego i Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Opocznie. Szkoła nadal była doposażana i odnotowywała kolejne sukcesy edukacyjne. We wszystkich działaniach bardzo aktywnie uczestniczyli rodzice uczniów i społeczeństwo lokalne. Z dniem 1 sierpnia 1977 roku obowiązki dyrektora przejęła pani Anna Caban. Nastąpiła intensyfikacja działań pedagogicznych, wprowadzenie nowych profili kształcenia, licznych kół przedmiotowych i klubów specjalistycznych. Do niewątpliwych osiągnięć szkoły w owym czasie należy zaliczyć bardzo wysokie wskaźniki w zakresie promocji uczniów, jak również liczbę osób pozytywnie zdających egzamin dojrzałości i egzaminy wstępne na studia. Pracownie zostały wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, powstały Izba Harcerska i Izba Pamięci Szkoły, a biblioteka szkolnaotrzymała nowe pomieszczenie. Do niewątpliwych zasług Pani dyrektor należy także powołanie do życia Liceum Rolniczego, Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Wszystkie mieściły się w budynku naszej szkoły. W dniu 14 października 1981 roku pan Stefan Fudalej założył Młodzieżowe Koło Tradycji Szkoły, a w maju 1982 roku opracował tekst „Hymnu Szkoły”. W dniu 26 października 1985r. odbyła się uroczystość 40-lecia liceum, na którą zostali zaproszeni absolwenci z pierwszych lat szkoły. Z inicjatywy dyrekcji, Komitet Rodzicielski ufundował tablicę pamiątkową ku czci Patrona Stefana Żeromskiego, natomiast Towarzystwo Przyjaciół Opoczna – tablicę poświęconą pierwszemu Dyrektorowi – Stanisławowi Kowalskiemu, umieszczoną na murach jego domu. W czerwcu 1995r. szkoła obchodziła 50-lecie. Uroczystość uświetniło wielu znamienitych gości, w tym nauczycieli, którzy przepracowali w tej szkole cały okres swojego zawodowego życia. Absolwenci szkoły ufundowali wówczas dwie Tablice Pamiątkowe, które do dnia dzisiejszego zajmują honorowe miejsca. We wrześniu 1999 roku pożegnano długoletnią dyrektorkę szkoły – panią Annę Caban, a jej następcą został pan Robert Sędkowski. W czasie tej kadencji utworzono zespól pod nazwą Opoczyńskie Centrum Edukacyjne, w skład którego weszło również Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Placówka wzbogaciła się o kolejne, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pracownie komputerowe. Wyposażenie tych pracowni było nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za opracowanie programu wykorzystania komputerów w nauczaniu. W tym czasie nadal odnotowywano sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, a szkołę odwiedziło wiele wybitnych postaci. W 2000 roku zbudowano salę do zajęć rekreacyjnych oraz w budynku szkoły otworzono punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (pierwszej szkoły wyższej w Opocznie). Tradycją stały się wówczas również Zielone Szkoły organizowane w ośrodkach górskich. We wrześniu 2003 roku funkcję dyrektora objął pan Eugeniusz Łączek. Placówka stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących, skupiając w swoich murach: Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Dyrektor, wraz ze swoimi zastępcami: Barbarą Świątek, Małgorzatą Mróz-Dudą i Robertem Sędkowskim za priorytet pracy szkoły uznał jakość nauczania i wychowania. Efektem takiej pracy było otrzymanie, w roku jubileuszu 60-lecia, certyfikatu „Szkoła bez przemocy i narkotyków” oraz, z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, certyfikatu: „Szkoła z klasą”. Za bardzo wysokie wyniki kształcenia, za liczne wdrożone programy autorskie, za ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz sukcesy absolwentów kontynuujących naukę na prestiżowych kierunkach studiów wiosną 2006 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie zdobyło I miejsce w rankingu liceów województwa łódzkiego. Również w 2006 r. baza szkoły wzbogaciła się o halę sportową oraz, dzięki sponsorom, w dużej mierze absolwentom szkoły, w multimedialną pracownię językową. Od września 2006 r. funkcje dyrektora szkoły powierzono pani Małgorzacie Mróz-Duda. Zastępcami zostali: p. Barbara Świątek, p. Eugeniusz Łączek i p. Robert Sędkowski. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy oferta edukacyjna Żeromskiego systematycznie dostosowywana jest do faktycznych potrzeb i oczekiwań uczniów. Dziś liceum doposażone w biblioteczne centrum multimedialne ze stałym łączem internetowym, oferuje naukę na 6 kierunkach kształcenia, tj.: humanistyczno-społecznym, językowo-europejskim, matematyczno-informatycznym, informatyczno-menadżerskim, biologiczno-chemicznym i medyczno-technologicznym, gdzie młodzież wybiera naukę dwóch lub trzech języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) nauczanych na dwóch poziomach zaawansowania w grupach międzyklasowych. Nauczyciele szkoły oferują uczniom udział w kołach zainteresowań, zajęciach fakultatywnych i licznych zajęciach sportowych w kilku sekcjach. Do wielu zajęć opracowano autorskie programy nauczania. Dla młodzieży szkolnej organizowane są szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sympozja z pracownikami naukowymi w ramach „Spotkań z Nauką” oraz warsztaty naukowe. Uczniowie mają możliwość korzystania z corocznej wymiany z uczniami szkół włoskich, ukraińskich, a najbliższym czasie r
ównież niemieckich. Aby utrzymać wysoki poziom nauczania, na zajęciach wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy z uczniami. Istotnym gwarantem wysokiej jakości pracy szkoły jest wykształcona kadra pedagogiczna. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani ze specjalizacjami zawodowymi, posiadający kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów, autorzy wielu publikacji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, opiekunowie merytoryczni uczniów będących laureatami olimpiad przedmiotowych, egzaminatorzy, to w końcu kadra o dużym doświadczeniu w zakresie skutecznego przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych i na wyższe uczelnie. Ta kadra to w większości byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Opracowanie: Małgorzata Mróz-Duda