Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/19

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie:

 https://lodzkie.edu.com.pl

Harmonogram naboru 2018/19

21 maja – 20 czerwca 2018r.  (do godz. 12.00)

  • rejestracja kandydatów w systemie na stronie lodzkie.edu.com.pl, dokonanie wyboru szkół (co najwyżej trzech) oraz preferencji,
  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru (szkole, której oddział wskazany został na pierwszym miejscu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje go i podpisuje, wniosek podpisują także jego rodzice).


    22 czerwca – 26 czerwca 2018 r.
    (do godz. 12.00)

    uzupełnienie przez kandydata wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów na bieżąco w trakcie składania wniosków do 27 czerwca 2018.

12 lipca 2018 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

12 lipca (od godz. 12.00) – 19 lipca 2018 r. (do godz. 12.00)

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

Brak potwierdzenia woli nauki w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i zwolnieniem miejsca w szkole i oddziale.

20 lipca 2018 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną!