Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2017/18

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18 prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie:

 https://lodzkie.edu.com.pl

Harmonogram naboru 2017/18

22 maja – 21 czerwca 2017r.  (do godz. 12.00)

  • rejestracja kandydatów w systemie na stronie lodzkie.edu.com.pl, dokonanie wyboru szkół (co najwyżej trzech) oraz preferencji,
  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru (szkole, której oddział wskazany został na pierwszym miejscu) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje go i podpisuje, wniosek podpisują także jego rodzice).


    23 czerwca – 27 czerwca 2017 r.
    (do godz. 12.00)

    uzupełnienie przez kandydata wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów na bieżąco w trakcie składania wniosków do 29 czerwca 2017.

3 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

3 lipca (od godz. 12.00) – 10 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

Brak potwierdzenia woli nauki w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata i zwolnieniem miejsca w szkole i oddziale.

11 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeśli po ogłoszeniu list przyjętych szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

12 lipca 2017 r. (od godz. 12.00)  – 14 lipca 2016 r. (do godz. 12.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym – do dnia 17 lipca 2017.

7 sierpnia 2017 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej.

8 sierpnia (od godz. 12.00) – 10 sierpnia 2017 r. (do godz. 15.00)

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

11 sierpnia 2017 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną!