Wos

Decydującą rolę w tej sztuce gra polityka

Stanisław Jerzy Lec

Nauczyciele WOS-u:  mgr Anna Kochanowska, mgr Krzysztof Czajkowski, mgr Jacek Pluciński.

Nadrzędnym celem nauczycieli wiedzy o społeczeństwie jest kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych. Dlatego na lekcjach stosowane są różnorodne formy pracy, m.in. praca grupowa, w tym uczniowskie projekty edukacyjne, oraz dyskusja, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacji i współdziałania. Uczniowie zachęcani są do samodzielnej pracy co sprawia również, że ich wiedza jest jeszcze lepiej utrwalona. Duży nacisk kładziony jest także na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mają pomóc w kształceniu kompetencji pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji informacji o życiu społecznym.

5

Wiedza zdobyta na lekcjach WOS-u umożliwia podjęcie studiów na kierunkach takich jak: administracja, archeologia, bibliotekoznawstwo, ekonomia, etnologia, europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

Uczeń w trakcie i po spotkaniu na lekcjach:

  • ma podstawową wiedzę na temat szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej,
  • zna podstawy programowe, programy, podręczniki szkolne do wos-u w liceum,
  • potrafi umiejętnie dobierać i wykorzystywać dostępne materiały,
  • potrafi w sposób rzetelny i precyzyjny diagnozować rzeczywistość polityczna i społeczną,
  • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy na lekcjach wos-u
  • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności merytorycznych,
  • odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem.

Uczniowie mają możliwość kształtowania i rozwoju zainteresowań wybranymi problemami z wiedzy o społeczeństwie oraz wykorzystywać zdobywaną wiedzę zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Mogą aktywnie angażować się w pracę szkoły oraz uczestniczyć w wielu olimpiadach i konkursach np. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej, Konkurs „Wybieram Wybory”. Lekcje WOS-u są ciekawsze i barwniejsze również dzięki bardzo dobrze wyposażonym pracowniom, w których znajdują się m.in. tablice interaktywne, projektory, rzutniki, laptopy, telewizory, pakiety programów multimedialnych do nauki wiedzy o społeczeństwie,  filmy edukacyjne, foliogramy i mapy interaktywne.

6