Zmarła Anna Caban, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka naszego liceum

wstega„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
(…)jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
(…)jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
                                                    Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 października 2022 roku zmarła p. Anna Caban – zasłużony pedagog, wieloletnia nauczycielka i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w latach 1977-1999. Miała 88 lat.

AnnaCaban

            Anna Caban, z domu Serocka pochodziła z Pomorza. Urodziła się 21 kwietnia 1934 roku w Ostrowitem, woj. bydgoskie. Ojciec Józef Serocki był rzemieślnikiem, matka Anna z domu Lewandowska prowadziła gospodarstwo rolne. Okres okupacji hitlerowskiej spędziła z matką i rodzeństwem na wsi w bardzo trudnych warunkach. Jej ojciec  w 1939 roku jako żołnierz kampanii wrześniowej został wzięty do obozu jenieckiego – stalagu w Niemczech, skąd wrócił dopiero w 1947 roku.

Po ukończeniu działań wojennych uczęszczała do szkoły w Półwsi, którą ukończyła w 1949 roku. Następnie podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1953 roku podjęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na Wydziale Matematyki, Fizyki i chemii. Stopień magistra matematyki uzyskała w 1957 roku. Zarówno w szkole średniej, jak i wyższej nie należała do żadnej organizacji społeczno-politycznej.

Swoje zainteresowania rozwijała poprzez udział w kołach naukowych z matematyki, fizyki i chemii. Przez okres studiów otrzymywała stypendium naukowe. Podczas studiów mieszkała w Domu Akademickim w Gdańsku – Wrzeszczu.

Do pracy zawodowej skierowana była do szkoły średniej w Szczecinie. Jednak ze względów rodzinnych przyjechała do Kielc. W Kuratorium Kieleckim okazało się, że wolne miejsce dla nauczyciela matematyki było w Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie i Zespole Szkół Zawodowych w Sandomierzu. Anna Serocka wybrała Opoczno.

W dniu 16 sierpnia 1957 roku rozpoczęła pracę w charakterze nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Zajęła wolne miejsce matematyka po profesorze Stanisławie Kowalskim, który odszedł na emeryturę.

W czerwcu 1958 roku wyszła za mąż za profesora matematyki Kazimierza Cabana.

1 września 1964 roku została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora. Funkcję tę  pełniła do 31 lipca 1977 roku. W dniu 1 sierpnia 1977 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim powierzył pani mgr Anna Caban stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Dnia 1 września 1977 roku ze względu na brak lokalu w mieście, w budynku liceum została umieszczona Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Uwzględniając potrzeby kształcenia o profilu rolniczym, dyrektor zorganizował Liceum Zawodowe Rolnicze, a od 1 września 1981 roku na bazie ZSR utworzone zostało trzyletnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Tak więc mgr Anna Caban została dyrektorem czterech szkół, ponieważ Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących funkcjonowało również pod tą samą dyrekcją.

W czasie swojej pracy zawodowej odbyła różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Najważniejsze to kursy przedmiotowo-metodyczne z matematyki, kurs organizatorów szkolenia pedagogicznego, studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania oraz uzyskanie II stopnia specjalizacji zawodowej z Organizacji i Zarządzania. W 1973 roku otrzymała tytuł profesora szkoły średniej.

Na podstawie „Ustawy o systemie oświaty” z 1991 roku Kurator Oświaty W Piotrkowie Trybunalskim ogłosił konkurs na dyrektora liceum.

W 15 stycznia 1992 roku mgr Anna Caban zgłosiła swój udział w konkursie. Na początku marca 1992 roku odbył się konkurs w obecności członków Komisji Konkursowej Kuratorium Oświaty. Spośród trzech kandydatów konkurs na dyrektora wygrała mgr Anna Caban.

W dniu 18 maja 1992 roku Kurator Oświaty mgr Wiktor Mystkowski powierzył funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie mgr Annie Caban na czas od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 1997 roku. Od 1 września 1997 roku  Kurator Oświaty przedłużył Jej powierzenie stanowiska dyrektora liceum do 31 września 1999r. Od września 1999r pracowała jeszcze jako nauczycie matematyki. Ostatecznie ze szkołą Anna Caban pożegnała się w 2003 roku.

W swojej pracy zawodowej jako nauczyciel matematyki, a następnie jako dyrektor szkoły kierowała się zawsze dobrem młodzieży i nauczycieli, starała się kształtować twórczą atmosferę współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Do niewątpliwych osiągnięć szkoły w tym czasie należy zaliczyć wysokie wskaźniki w zakresie promocji uczniów, sprawności kształcenia, liczby uczniów zdających egzamin dojrzałości i egzaminy wstępne na studia, rozwój organizacji uczniowskich oraz inspirowanie wielu działań innowacyjnych.

Kierowała adaptacją zawodową wielu młodych nauczycieli i praktykantów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Przyczyniła się znacząco do rozwoju tradycji w szkole, do organizowania jubileuszy i zjazdów absolwentów, do wzbogacania ceremoniału szkolnego, a szczególnie do ufundowania przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru w 1991 roku. Pod jej kierunkiem wykonano szereg remontów i prac modernizacyjnych bazy szkolnej i internackiej. Pracownie zostały wzbogacone o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, powstały Izba Harcerska i Izba Pamięci, a biblioteka szkolna otrzymała nowe pomieszczenie.

Pracowała również aktywnie w wielu organizacjach społecznych: ZNP, TPD, PCK i w Lidze Kobiet Polskich, była przez dwie kadencje radną Miejskiej Rady Narodowej w Opocznie.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej otrzymała liczne odznaczenia i wyróżnienia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę „Za zasługi dla Kielecczyzny” i „Za zasługi dla Województwa Piotrkowskiego”, Medal Komisji edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, Honorową Odznakę Ligi Kobiet, Odznakę „Przyjaciel Dziecka”, Nagrodę Ministra, Kuratora i Inspektora Oświaty.

Panią dyrektor Annę Caban zapamiętamy, jako oddanego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego nauczyciela, serdecznego i uczynnego człowieka, osobę o niezwykłej kulturze osobistej, sposobie bycia. Każda  rozmowa z nią zapisywała się na długo w naszej  pamięci. Z matczyną troską angażowała się w problemy swoich wychowanków, wspomagała rodziców, zabiegała o sprawy drobne i ważne. Potrafiła wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać, być przy drugim człowieku w smutku i radości. Żyła skromnie , pięknie i w przyjaźni z innymi.
Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana, za wcześnie. Pani dyrektor będzie żyła w naszej pamięci zawsze…

Spoczywaj w pokoju!!!

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.