Akademia Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

Młodzież  biorąca udział w projekcie ACCh i nauczycielki chemii w dniu 17 lutego 2021 r. brali udział w  czwartym  wykładzie  w ramach Akademii Ciekawej  Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Oczywiście  wykład odbył się online, na żywo, z wykorzystaniem  platformy Microsoft Teams.
Wykładowcą była pani dr hab. Grażyna Chwatko  prof. UŁ zatrudniona w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską na temat:  „Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej” obroniła w roku 2002. Roczny staż podoktorski, związany z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, odbyła w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych metody wykrywania i oznaczania związków siarki w próbkach biologicznych oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.
Temat wykładu  to:  „Chromatografia – podstawa metod analizy laboratoryjnej”. Prowadząca wykład  wyjaśniła pojęcie chromatografia („zapisywanie barw”), przedstawiła krótki rys historyczny oraz podział technik chromatograficznych.
Za twórcę chromatografii uznawany jest Rosjanin Michaił S. Cwiet (1872 – 1919), który opracował ją i ogłosił w 1903 r. w Warszawie. Na swój pomysł wpadł w czasie prób nad sposobem rozdzielania barwników – głównie chlorofilów, zawartych w zielonych liściach.
Pani dr hab. zapoznała obecnych z podstawami procesu chromatograficznego, znaczeniem chromatografii i istotą rozdzielania chromatograficznego oraz przedstawiła przykłady separacji mieszanin prostych związków chemicznych. W czasie wykładu uczestnicy zadawali również prowadzącej pytania oraz wypełniali na koniec spotkania online ankietę zawierającą pytania dotyczące chromatografii.
Po wykładzie odbyły się pokazy doświadczeń związanych z chromatografią przygotowane i przeprowadzane przez studentów  reprezentujących  Studenckie Koło Naukowe  UŁ „Orbital”.
Pokaz I dotyczył przygotowania ekstraktu z natki pietruszki a następnie rozdzielanie barwników z natki pietruszki na płytce chromatograficznej.
Pokaz II – rozdzielanie barwników z natki pietruszki w kolumnie chromatograficznej wypełnionej żelem krzemionkowym.
Pokaz III – analiza przygotowanych roztworów z np. kawy zielonej, herbaty z użyciem  chromatografu cieczowego. Otrzymywanie chromatografu roztworu wzorcowego  celem potwierdzenia  wykrytych grup funkcyjnych w badanych roztworach.
Chromatografia cieczowa to nowoczesna technika analityczna powszechnie stosowana w wielu badaniach  mieszanin jednorodnych oraz do oczyszczania uzyskanych w syntezie związków.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia online zostali zaproszeni  przez panią
dr Mariolę Tkaczyk na kolejny wykład  3 marca 2021 r. Wykład pt.: „Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś” poprowadzą: dr Anna Wrona oraz dr Magdalena Ciechańska .
Zachęcamy do obejrzenia slajdów z wykładu oraz pokazów doświadczeń związanych z chromatografią  zamieszczonych na stronie internetowej ACCh  Uniwersytetu Łódzkiego.

Nauczycielki chemii.