Skip to main content

W tym roku nasza szkoła po raz czwarty przystąpiła do Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. Warto dodać, że dotychczas odnosiliśmy same sukcesy – zdobyliśmy nagrodę specjalną 2021/2022 (15 000 zł), I miejsce za zadanie LEKCJA Z EKONOMIĄ 2022/2023 (8 000zł) oraz wyróżnienie (4 000zł) 2020/2021. Jak będzie w tym roku? Czas pokaże.

Jedno jest pewne, zawsze mamy wspaniałą Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Tegoroczna, w składzie Zuzanna Bator 3F – LIDER, Maja Nowakowska 3G, Oliwia Gadek 3G, Julia Deka 3G, Gabriela Sobieraj 3G, Aleksandra Sobolewska 3C, Martyna Gruszczyńska 3F, Aleksandra Rek 3F, Monika Adamkowska 3C, Jakub Józefowicz 3G, zaskakiwała innowacyjnością, polotem językowy, pracowitością i doskonałą organizacją. Tytani pracy i prekursorzy nowych trendów upowszechniania edukacji ekonomicznej.

Temat przewodni tegorocznej edycji oscylował wokół zagadnienia: Polski Złoty w obiegu od 100 lat – Narodowy Bank Polski i jego funkcja emisyjna.

„Prawdziwym celem jest gospodarowanie pieniędzmi w taki sposób, by pomagały nam w czynieniu dobra, w spełnianiu marzeń i jeszcze lepszym wykorzystaniu naszego potencjału” – tymi słowami M. Iwuć rozpoczęła się debata oksfordzka w naszej szkole. Odbyła się ona 28.02.2024 r. Udział w niej wzięła cała społeczność szkolna na czele z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Ekspertem był nasz absolwent P. Kubiszewski – obecnie student V roku SGH w Warszawie. Po powitaniu zaproszonych gości i przedstawieniu zasad debaty oksfordzkiej zostało powołane jury, po czym nastąpiło losowanie celem wyznaczenia drużyny OPOZYCJI i PROPOZYCJI. W skład drużyny PROPOZYCJI weszli: M.  Adamkowska–przedstawiciel grupy, A. Sobolewska, G. Sobieraj, J. Deka. W drużynie OPOZYCJI znaleźli się: A. Rek– przedstawiciel grupy, J. Józefowicz, M. Gruszczyńska, N. Kopeć. Marszałek debaty O. Gadek poinformowała, że zadaniem drużyn  jest dyskusja nad tezą, nie przekonanie jury do przyjęcia określonego stanowiska. M. Adamkowska w swoim wystąpieniu zaakcentowała 4 gospodarcze warunki konwergencji poddając w wątpliwość, czy Polska je spełnia. Wśród nich wymieniła: stabilność cen, długotrwałą równowagę finansów publicznych, stabilny kurs walutowy, stabilne długoterminowe stopy procentowe. Wspomniała również o konwergencji prawnej. Wyjaśniła, że polski system prawny nie jest przystosowany do przyjęcia euro, o czym napisano w Raporcie o konwergencji z czerwca 2022 roku. Zwróciła uwagę na wysokie koszty przystąpienia do strefy Euro i słabnięcie złotego w warunkach spowolnienia wzrostu, wyższe stopy procentowe w polskiej gospodarce w porównaniu ze strefą euro. Dodała, że przyjęcie polityki pieniężnej EBC mogłoby prowadzić do pojawienia się niestabilnych boomów kredytowych. W tym momencie padło pytanie ze strony OPOZYCJI o oceny społeczne dotyczące Euro wśród Polaków. Okazało się, że w 2023 w sondażu IBRIS przychylną opinię na temat przyjęcia euro wyraziło 24,5% badanych, przeciwną 64,2%. Z kolei z przeprowadzonego wiosną 2023 sondażu Eurobarometru wynika, że 55% Polaków popiera wprowadzenie euro w Polsce, zaś 44% jest przeciw. Po tym głos zabrał pierwszy mówca Opozycji – A. Rek, która przekonywała, że wprowadzenie euro w Polsce pomoże szybciej zbliżać się do poziomu najwyżej rozwiniętych krajów Europy. Ułatwi inwestowanie w Polsce, przyczyni się do obniżenia kosztów kredytów, ukróci inflację, ułatwi życie konsumentom, obywatelom podróżującym za granicę, przyspieszy rozwój Polski, może dać znaczne korzyści polityczne. Drugi mówca PROPOZYCJI  – A. Sobolewska zripostowała, że jest mało prawdopodobne, by przyjęcie euro przyspieszyło wzrost gospodarczy. Zastąpienie waluty narodowej przez euro nie gwarantuje wcale szybszego „doganiania” krajów wysoko rozwiniętych. One size fits all – jedna i ta sama polityka pieniężna, jedna i ta sama stopa procentowa EBC, aplikowana do rozległego obszaru złożonego z krajów o bardzo różnych charakterystykach makroekonomicznych i strukturalnych nie może być efektywna, prowadzi do destabilizujących i kosztownych nierównowag w poszczególnych krajach członkowskich, co w konsekwencji przelewa się na całą strefę euro. Ich skutkiem jest nie tylko anemiczny i niestabilny wzrost gospodarczy, ale także wymuszone tym faktem deficyty finansów publicznych. Wówczas padło pytanie ze strony OPOZYCJI o dług publiczny Polski na tle innych krajów UE i strefy euro. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w 2024 r. wyniesie 41,6 % PKB. Do konstytucyjnego progu 60%, czy nawet progu 55% PKB, jest więc jeszcze sporo. Drugi mówca OPOZYCJI M. Gruszczyńska powołała się na doświadczenie 20 państw, które zrezygnowały z krajowej waluty na rzecz euro i określiła, że wpływ przejścia na euro na ceny jest niemal zerowy. W UE rozwinięto całą gamę urzędowych i społecznych instrumentów kontroli uczciwego stosowania przelicznika cen przez producentów i handlowców. Obrady były burzliwe – padło pytanie PROPOZYCJI o korzyści finansowe z wprowadzenia euro dla społeczeństwa polskiego. Mówca OPOZYCJI m.in. określił, że wprowadzenie euro wpłynie na zredukowanie ryzyka walutowego. Klienci indywidualni mogliby korzystać z obniżenia kosztów transakcyjnych i wymiany pieniędzy, tanich kredytów na nieruchomości. W tym momencie udzielono PROPOZYCJI głosu w trybie ad vocem. M. Adamkowska wyjaśniła, że ożywienie oparte na tanim kredycie ma nietrwały charakter i prowadzi do nieuniknionego kryzysu. Tani kredyt znajduje sektor, który przejawia największy potencjał wzrostu.  Jednym z podstawowych czynników umożliwiających utrzymanie ożywienia jest nieustanny wzrost cen nieruchomości. Kiedy ten warunek nie jest spełniony problemy dotykają sektor bankowy, który nie odzyskuje pieniędzy zainwestowanych w branży nieruchomości. Po tym debatę kontynuowano. Głos zabrali trzeci mówcy. J. Deka z PROPOZYCJI stwierdziła, że wyzwaniem dla obywateli będzie przystosowanie się do zupełnie nowego monetarnego systemu odniesienia. Może to nastręczać trudności starszym pokoleniom, przyzwyczajonym do określania ,co jest drogie, a co tanie. I znów udzielono głosu w trybie ad vocem, tym razem A. Rek z OPOZYCJI. Trzeci mówca OPOZYCJI N. Kopeć uzupełniła, że euro stosowane jest w prawie 40% płatności transgranicznych na świecie i w prawie połowie transakcji sprzedaży eksportowej z UE. Skala oraz ostrożne zarządzanie przynoszą stabilność strefie euro – jest ona bardziej odporna na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze. Na pytanie PROPOZYCJI wyjaśniła mechanizm EFEKTU CAPPUCCINO. Czwarty mówca PROPOZYCJI argumentował, że po przyjęciu euro stracimy niezależną politykę pieniężną, wzrosną koszty administracji publicznej, gospodarki stracą konkurencyjność. Podkreśliła, że złoty to symbol narodowy. Z kolei mówca OPOZYCJI argumentował, że przyjęcie euro zwiększa inwestycje zagraniczne ze strefy euro średnio o 20-40 %, daje potencjał do wzmacniania transmisji globalnych skoków. Po tym zamknięto debatę oksfordzką. Głos oddano ekspertowi P. Kubiszewskiemu, który rzeczowo wypowiedział się wskazując na mocne i słabe strony tezy debaty. Następnie oddano głos jury – wygrała PROPOZYCJA, która w ocenie jury przedstawiła ciekawą linię argumentacyjną oraz skutecznie podważała argumentację oponentów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Następnie z racji 100 – lecia złotego odtańczono POLONEZA KROKIEM ZŁOTEGO – było to niezwykłe i wzruszające – Nasi Kochani Maturzyści zatańczyli po prostu pięknie. Po tym odbył się KONCERT ZŁOTEJ MELODII – usłyszeliśmy wyjątkowe aranżacje na cześć złotego. Następnie wręczono nagrody za wybranych 9 konkursów przeprowadzonych w ramach Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. Kolejnym punktem był turniej wiedzy JEDEN Z DZIESIĘCIU, który dynamicznie poprowadziła Monika Adamkowska. Następnie odbył się pokaz ośmiu serii kolekcjonerskich: DZIEJE ZŁOTEGO, MIASTA W POLSCE, HERBY WOJEWÓDZTW, POLSKIE TERMOPILE, OKRĘTY POLSKIE, HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ, POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI, HISTORIA MONETY POLSKIEJ. Prowadzące debatę podkreśliły, że Program ZŁOTE SZKOŁY NBP dodał im skrzydeł, pozwolił uwierzyć, że niemożliwe, zawsze jest możliwe.

Mocno trzymamy kciuki za nasz cudowny Zespół. Wkrótce relacje z dwóch następnych zadań.

 Opiekunowie Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP