Skip to main content

W związku ze zmianami zachodzącymi w nowoczesnych społeczeństwach wzrosło zainteresowanie życiem osób starszych. Obecnie seniorzy korzystają z bogatej oferty edukacyjnej, do której zalicza się m.in. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, programy ogólnokrajowe i lokalne oraz działania instytucji kulturalno-oświatowych. Dlatego też (01-02-2024r.) podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Opoczyńskim, reprezentowanym przez Starostę Opoczyńskiego  Marcina Baranowskiego i Wicestarostę Marię Barbarę Chomicz a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie reprezentowanym przez Dyrektor Annę Pręcikowską-Skoczylas a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Opocznie reprezentowanym przez Jana Karbownika – Przewodniczącego Oddziału Rejonowego.

Przedmiotem niniejszego porozumienia było określenie zasad współpracy w zakresie aktywizacji społecznej starszych mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego w tym:

  1. promocji i ochrony zdrowia,
  2. promocji kultury fizycznej i turystki,
  3. aktywizacji społecznej i fizycznej osób starszych.

Źródło: https://www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-4663-wspolpraca_powiatu_opoczynskiego_z.html

Źródło: https://mazopolska.pl/seniorzy-podjeli-wspolprace-z-powiatem-opoczynskim