Drugi wykład Akademii Ciekawej Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021.

16 grudnia 2020 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli online, na żywo w aplikacji „Teams” w wykładzie pt: „Niezwykły świat krystalografii”. Wykładowcą była dr hab. Małgorzata Domagała. Prowadząca wykład ukończyła studia chemiczne na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związała z uczelnią macierzystą. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej. Główne zainteresowania naukowe dr hab. Małgorzaty Domagały skupiają się wokół niekowalencyjnych oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w ciele stałym i w fazie gazowej. Metodyka prowadzonych badań oparta jest na dyfrakcji rentgenowskiej i obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Prowadzi wykłady z chemii ciała stałego oraz zajęcia z krystalografii, chemii strukturalnej i teoretycznej oraz matematyki.
Celem wykładu było przedstawienie krystalografii, jako metody, pozwalającej na badanie struktury kryształu na poziomie atomowym. Podczas wykładu przedstawione były także najważniejsze odkrycia wpływające na rozwój krystalografii oraz te, które jej zawdzięczamy.
Ponieważ krystalografia jest nauką wiążącą wiele dziedzin i dyscyplin naukowych, obszar jej badań pokrywa się z mineralogią, fizyką ciała stałego, chemią i materiałoznawstwem. Wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu, np: farmaceutycznym, kosmetycznym, czy spożywczym.
Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń wykonywanych przez Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ ”Orbital”. Mogliśmy obejrzeć:

  • Powstawanie kokryształów
  • Krystalizacja elektrolityczna
  • Krystalizacja siarczanu(VI) miedzi(II)
  • Synteza jodku ołowiu (II)z azotanu(V) ołowiu(II)

Następny wykład prowadzony online na żywo odbędzie się  20 stycznia 2021 roku. Poprowadzi go dr hab. Stanisław Porwański, prof. UŁ. Temat wykładu: „Kilka słów o cukrach, czyli chemia słodkiego smaku.”

Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Nauczycielki chemii.