Oficjalna współpraca z Politechniką Warszawską i SGGW

Okres nauki zdalnej wystawił placówki oświatowe pod ocenę opinii publicznej, pokazał różny stopień realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. Z pracą tzw. zadaniową, przecież niełatwą, doskonale poradziło sobie nasze liceum, które niczym okręt na pełnych żaglach z sukcesem zrealizowało zaplanowane inicjatywy potwierdzając, że jest szkołą dla każdego ucznia, kładącą nacisk na innowacyjność i kreatywność.
Taka postawa zaowocowała objęciem naszej szkoły Patronatem Honorowym przez Politechnikę Warszawską oraz podpisaniem porozumienia o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tu warto przypomnieć, że od 5 lat naszą szkołę w działaniach dydaktycznych wspiera najlepsza polska uczelnia ekonomiczna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie patronująca KLASIE AKADEMICKIEJ SGH.
Porozumienie o sprawowaniu Patronatu Honorowego z Politechniką Warszawską zostało podpisane między Dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Januszem Walo, prof. Uczelni a naszą Panią Dyrektor Moniką Kluską. Przedstawiciele partnerskiej uczelni wspierają naszą placówkę między innymi w realizacji europejskiego projektu edukacyjnego PULCHRA („Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”). W ramach współpracy Politechnika Warszawska zapewnia nam pomoc merytoryczną oraz zajęcia praktyczne w wypełnianiu założeń projektu. Podpisane porozumienie jest dużym wyróżnieniem i już widzimy efekty tej współpracy. Politechnika Warszawska to najlepsza polska uczelnia techniczna.
Z kolei porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisali JM Rektor Prof. dr hab. Michał Zasada, Prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak – kierownik Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW i Pani Dyrektor Monika Kluska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo – badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacjami technologicznymi w dziedzinach nauk: technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, weterynaria, nauki biologiczne, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne. Uczelnia dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo – badawczego i dydaktycznego z naszą szkołą.
Doskonale wiemy, że współpraca z placówkami naukowymi jest w dzisiejszej edukacji niezbędna, pomaga, wspiera i dodatkowo przygotowuje młodych ludzi do pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie.
Jak twierdzą znani dydaktycy współpraca z uczelniami wyższymi zapewnia uczniom „widoczność, doskonałość, otwartość i obecność”. Bardzo cieszymy się z tego ogromnego sukcesu.
Parafrazując słowa cesarza Chin z ostatnich scen słynnej animacji „Mulan” pandemia może trwać, ale nasze liceum swój kurs trzyma z myślą o uczniach i dla uczniów.

politechnika

sggw1