Nasi uczniowie na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach

7 listopada 2022 roku odbyły się stacjonarnie i online II Międzynarodowe Warsztaty Projektu PULCHRA „Cities and Climate change: new challenges for education at the school level” przeprowadzone na terenie Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach – najstarszego uniwersytetu na Półwyspie Bałkańskim.

Czytaj dalej „Nasi uczniowie na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach”

Żeromski finiszuje z PULCHRĄ

            Przez dwa lata, od 1 września 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie realizowany był  prestiżowy Projekt Europejski „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” współfinansowany w ramach Programu Horizon 2020 (klasa bardzo wysoka).

Czytaj dalej „Żeromski finiszuje z PULCHRĄ”

Roślinność versus beton – Jak połączyć budynek z roślinnością i zmienić mikroklimat wokół szkoły? – wyzwania na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w ramach Projektu Europejskiego Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation podjęliśmy wyzwanie „Roślinność versus beton – Jak połączyć budynek z roślinnością i zmienić mikroklimat wokół szkoły?”

Czytaj dalej „Roślinność versus beton – Jak połączyć budynek z roślinnością i zmienić mikroklimat wokół szkoły? – wyzwania na rok szkolny 2021/2022”

Pracowity semestr z Projektem PULCHRA

Drugi semestr roku szkolnego 2020/2021 upłynął nam niezwykle pracowicie. Realizacja Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” dostarcza nam wiele satysfakcji i daje poczucie tworzenia wspólnoty lokalnej, podejmowania działań ważnych i oczekiwanych. Wykonanie zadań przewidzianych na ten okres wymagało od nas zaangażowania wielu osób i fachowych instytucji. Na stronie szkoły powstała specjalna zakładka PULCHRA informująca o działaniach projektowych (https://lozeromski.opoczno.pl/pulchra/)

27 stycznia 2021 roku nasi Opiekunowie Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” zostali zaproszeniu na globalne warsztaty “Educational methods in support of science and science education for Cities as Urban Ecosystems”, zorganizowane dla koordynatorów, opiekunów i interesariuszy.

Celem właściwego wykorzystania środków uzyskanych w ramach projektu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 lutego 2021 roku przeprowadziła dla naszego szkolnego Science Teams  webinarium „Biznesplan i budżet przedsięwzięcia społecznego”. Prelegent dr Albert Tomaszewski z Centrum Edukacji Otwartej SGH przybliżył uczestnikom spotkania w interesujący sposób treści odnoszące się do analizy strategicznej pozwalającej wskazać mocne i słabe strony działania oraz szanse i zagrożenia. Zwrócił uwagę na przedsiębiorczość realizującą cele społeczne oraz przeprowadził warsztaty dotyczące tworzenia biznesplanu, celem sprawdzenia opłacalności podejmowanej inicjatywy. W ramach tego webinarium uczniowie ćwiczyli podsumowania wykonawcze, umiejętność charakterystyki działania, analizę strategiczną, plan marketingowy, plan technologiczny, organizacji i zarzadzania oraz finansowy.

Kluczowym działaniem było przeprowadzenie, przez naszych Interesariuszy z Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 18 – godzinnych warsztatów. Wzięło w nich udział 76 uczniów – członków Szkolnego Science Teams. W ramach każdego z nich młodzież pracowała w trzech grupach podzielonych na siedem podzespołów. Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i platformy Murral, czyli cyfrowej przestrzeni roboczej do wizualnej współpracy, w której każdy mógł pracować. Przed oficjalnym rozpoczęciem warsztatów odbyły się spotkania wprowadzające wszystkich zaangażowanych w projekt: dla Opiekunów 26 stycznia 2021 roku, zaś dla uczniów 9 lutego br.  Przeprowadziła je niezwykle kreatywna, merytoryczna i konkretna dr inż. Katarzyna Rędzińska z Wydziału Geodezji i Kartografii Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej. Celem szkolenia było wdrożenie do pracy w aplikacji Murral. Ponadto warsztaty poprzedziło przygotowanie specjalnie dla naszego miasta przez Centrum UNEP – GRID w Warszawie geoankiety, w której zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta do konsultacji lokalizacji terenów zielonych, dzięki czemu uzyskaliśmy niezwykle ciekawe odpowiedzi, poznaliśmy oczekiwania głównych użytkowników przestrzeni miejskiej w Opocznie. Nasi interesariusze z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie również opracowali ankietę, która także została udostępniona mieszkańcom miasta. Linki do wymienionych ankiet znajdują się poniżej:

Dzięki tym formom pracy, za wskazaniem naszych interesariuszy, zastosowaliśmy zaawansowaną partycypację społeczną Co – creation.

Warsztat I „ZIELONA INFRASTRUKTURA – ELEMENTY I FUNKCJE” został przeprowadzony w dniach 9 – 10 luty 2021 przez utytułowany zespół z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na czele z panią dr hab. Agatą Cieszewską. Ponadto w skład zespołu instruktorskiego weszli: dr hab. inż. Renata Giedych, dr Joanna Adamczyk – Jabłońska, dr inż. Gabriela Maksymiuk, dr Piotr Wałdykowski. Dla grupy 1 zajęcia odbyły się 9 lutego 2021, grupa 2 i 3 zrealizowała je 10 lutego 2021. Warsztaty były fantastyczne. W pierwszej części uczniowie pod kierunkiem prowadzących poznali problemy środowiskowe Opoczna wynikające z zanieczyszczenia powietrza, szczególnie emisje pyłowe. Zwrócono uwagę na obecność zdarzeń ekstremalnych np. terenów zagrożonych powodziami i potopieniami, skutkami lokalnych burz. Prowadzący przygotowali kolaż artykułów dotyczących Opoczna traktujących o tych sytuacjach. Omówiono dokonujące się zmiany klimatu na podstawie konkretnych analiz składowych pogody. Zapoznano się z dokumentami strategicznymi prezentującymi problemy środowiska. Niezwykle ciekawe było ćwiczenie odnoszące się do zróżnicowanych wartości temperatur różnych nawierzchni i obszarów miejskich oraz debata moderowana „Jak przejść na niską emisyjność pyłów i gazów”. Uczniowie poznali wiele ciekawych rozwiązań. Następnie prowadzący uzasadnili, dlaczego zielona infrastruktura jest dobrym rozwiązaniem podkreślając jej funkcje. Po czym uczniowie dokonali analizy elementów infrastruktury zielonej w skali całego miasta oraz w skali miejsca. Zwrócono uwagę na Nature Base Solutions. Uczniowie poznali również formy roślinności sprzyjające poprawie klimatu, wśród których znalazły się drzewa, pnącza i żywopłoty. Zwrócono uwagę na gospodarowanie wodą w mieście, konieczność zwiększenia lokalnej retencji. Wychwycono korelację między poprawą klimatu a odpowiednią nawierzchnią. Cennych informacji dostarczyły tzw. dobre praktyki. W resume przygotowanym w formie wizualizacji porównawczej nasi uczniowie uzyskali odpowiedź na pytanie: Jakie powinno być Opoczno? Prelegenci przybliżyli także inicjatywy podejmowane przez władze lokalne. W konkluzji usłyszeliśmy „Nice to have – must have”. Pracę w podzespołach rozpoczęto od ankiety, w której uczniowie mieli za zadanie podać poznane elementy infrastruktury zielonej i wskazać wśród nich te, których jeszcze nie ma w Opocznie. Następnie udzielali odpowiedzi na pytanie „Jakie funkcje pełnią wybrane elementy infrastruktury zielonej w Opocznie”? Każdy podzespół pracował z tabelą pomocniczą OCENA FUNKCJI ZIELONEJ INFRASTRUKTURY, mapą topograficzną i zdjęciami satelitarnymi, co ułatwiało lokalizację ZI i identyfikację pełnionych funkcji..

Warsztat II także został przeprowadzony w ciągu dwóch dni: grupa 1 wzięła w nim udział 15 lutego 2021 roku, zaś 2 i 3  grupa 16 lutego br., ale w różnym czasie. Poprowadził je znakomity zespół w składzie: dr inż. arch. kraj. Katarzyna Rędzińska, mgr inż. Monika Piotrkowska, mgr inż. Marianna Ulanicka – Raczyńska, inż. Alicja Wiertel, inż. Małgorzata Mazur. Temat przewodni warsztatu  II „Potrzeby versus możliwości kształtowania terenów zieleni w mieście” odnosił się do konkretnych działań. W czasie warsztatów młodzież:

 • przeanalizowała potrzeby kształtowania zieleni w mieście,
 • wyszukała i wskazała tereny wymagające zielonej interwencji
 • na podstawie geoankiety poznała preferencje mieszkańców i porównała z potrzebami
 • przy prezentacji obszarów wybranych do zagospodarowania zieloną infrastrukturą wykorzystywała zdjęcia z Google Street View
 • określiła pożądane funkcje zieleni sugerując się podanymi kryteriami
 • przedstawiła propozycje wytycznych dla wskazanych terenów.

Wśród zagadnień teoretycznych, do których młodzież odwoływała się w trakcie zajęć praktycznych, znalazły się:

 • Zanieczyszczenie powietrza – zieleń jako absorber zanieczyszczeń,
 • Ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniami – praca z mapą sieci dróg i mapą akustyczną,
 • Ochrona przed powodzią + adaptacja do zmian klimatu – tereny zagrożone powodzią, grunty zasklepione – wskazanie powierzchni koniecznej do nasadzania drzewami celem ograniczenia obszaru zasklepionego,
 • Identyfikacja obszarów o wysokiej temperaturze zwłaszcza radiacyjnej powierzchni ziemi ułatwieniem we wskazywaniu obszarów do obsadzenia drzewami,
 • Analiza gęstości zaludnienia – im większe zaludnienie tym większa predyspozycja danego obszaru do obsadzenia drzewami,
 • Określanie bioróżnorodności (gęstości korytarzy ekologicznych, gęstości i  różnorodności siedlisk przyrodniczych), co ma ścisły związek ze wskazaniem terenów do sadzenia drzew, gdyż ich obecność zwiększy łączność przyrodniczą, poprawi jakość tych siedlisk i spójność z otaczającym krajobrazem.

Wiele emocji przyniosła analiza preferencji społecznych odnośnie sadzenia drzew dokonana na podstawie geoankiety.

W czasie warsztatu III, przeprowadzonego 19 lutego w aplikacji Murral również przez zespół dr inż. arch. kraj. Katarzyny Rędzińskiej,  podzespoły tworzyły mapy myśli, projektowały rozmieszczenie terenów zielonych.

Na podstawie warsztatów powstał raport Pro Bono o charakterze popularyzatorskim, który może stanowić wprowadzenie do analizy eksperckiej.

Dzięki naszych wspaniałym interesariuszom była to niezwykła lekcja troski o klimat lokalny i współdziałania opoczyńskiej społeczności. Warto dodać, że współpraca z Politechniką Warszawską jest efektem nagrody uzyskanej dwa lata temu przez naszą szkołę – dzięki zwycięstwu w Konkursie POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  „Zaplanuj swoją przestrzeń” wygraliśmy warsztaty urbanistyczne, które postanowiliśmy wykorzystać podczas realizacji projektu PULCHRA.

9 marca 2021 roku Opiekunowie i liderzy naszego projektu wzięli udział w szkoleniu, na które zostaliśmy zaproszeni przez Centrum UNEP – GRID Warszawa nt. „Nauczanie przez dociekanie. Dobre praktyki wykorzystania metody IBSE”.

Celem upowszechnienia naszych działań liderzy Szkolnego Science Teams wystąpili na sesji XXXII Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji w dniu 28 kwietnia 2021 roku (https://www.youtube.com/watch?v=ZV0hwfathpk od 8:17 minuty obrad) i XXXII Sesji Rady Miejskiej w Opocznie 29 kwietnia 2021 roku (https://www.youtube.com/watch?v=QiPSjf1tvLM od 19:43 minuty). Wystąpienia spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej Raport, będący pokłosiem cyklu warsztatów „Zielone światło dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, zostanie przekazany władzom miasta. Ponadto na stronie gminy Opoczno ukazała się informacja o projekcie PULCHRA, jak również mieszkańcy miasta zostali zaproszeni do kolejnej konsultacji społecznej poprzez przygotowane w ramach projektu narzędzia diagnozujące. Uzyskaliśmy mnóstwo ciekawych odpowiedzi, które na pewno wyznaczą kierunek naszych działań.

Na początku czerwca rozpoczęliśmy tworzenie hortensjowych ogrodów – hortensje są krzewami polecanymi w fitoremediacji, a więc można je wykorzystać w procesie oczyszczania powietrza, mogą pełnić funkcję ,,zielonej wątroby” oraz służyć jako identyfikator zanieczyszczenia  powierza, a w następstwie gleby (np. przy kwaśnych deszczach). Obserwując kolor kwiatów hortensji  i liści  można oceniać pH gleby. Na etapie planowania rozmieszczenia hortensji w ogrodzie skorzystaliśmy z porad fachowców. W  kolejnych latach ogrody hortensjowe będą wykorzystane do prowadzenia eksperymentów szkolnych wynikających z podstawy programowej biologii, geografii i chemii, dotyczących wpływu różnych czynników na barwę antocyjanów w kwiatach. Będziemy także badać wpływ rodzaju wody, pH gleby, wybranych pierwiastków np. miedzi, glinu na barwę kwiatów. Dodatkowym elementem wprowadzonym w ogrodach jest przygotowanie w ramach sponsoringu dwóch tarcz z logo projektu PULCHRA i logo szkoły. Planujemy także pozyskać środki własne na zakup ławeczek do ogrodu podnoszącego znacząco walory estetyczne w tej części miasta. Łączna kwota planowanej inwestycji szacowana jest na 4633,5 zł.

23 czerwca br. przez aplikację Microsoft Teams odbyło się spotkanie podsumowujące działania wszystkich pięciu polskich szkół zaangażowanych w projekt. Można rzec za Henrykiem Sienkiewiczem „Czujemy, że te nasze małe czyny są potrzebne”.

Z kolei 28 czerwca 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie hortensjowych ogrodów, w których znalazło się aż 57 krzewów pięknych hortensji.

Gratulacje dla całej ekipy!!!

 

Czekamy na Państwa głos

Jak pisaliśmy wcześniej, od 1 września 2020 roku, realizujemy Projekt Europejski „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”, w którym szukamy rozwiązań na polepszenie jakości życia w naszym mieście.

Na drugim etapie realizacji projektu jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat terenów zieleni w Opocznie! Chętnie poznamy miejsca, w których według Państwa, brakuje parków, skwerów, drzew i innym form zieleni miejskiej, ponieważ ta wiedza pomoże nam w rozwijaniu naszego projektu. Z tego powodu serdecznie zapraszamy do udziału w naszych ankietach:

 • geoankiecie przygotowanej specjalnie dla naszego miasta przez Centrum UNEP -GRID w Warszawie ,
 • ankiecie przygotowanej przez naszych Interesariuszy z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Linki do wymienionych ankiet znajdują się poniżej:

https://zieloneopoczno.gridw.pl/

https://forms.gle/PMh4kDrDVcL7rVa4A

Serdecznie zapraszamy do naszego badania ankietowego i z góry bardzo dziękujemy za każdą Państwa odpowiedź i poświęcony czas.

Szkolny Science Teams

W poszukiwaniu czystego powietrza na wysokim poziomie. Challenge nr 1

W ramach realizacji pierwszego zadania Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” zaplanowanego na trwający semestr roku szkolnego 2020/2021,  uczniowie Science Teams naszego liceum przeprowadzili kilka inicjatyw:

 • zapoznali się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna (zarówno opracowaniem tekstowym, jak i mapą);
 • przygotowali reklamy promujące działania zrównoważonego rozwoju w Opocznie;
 • zorganizowali Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, w którym udział wzięli chętni uczniowie;
 • przeprowadzili online kameralne plastyczne warsztaty, w ramach których powstały projekty mody czystego środowiska,
 • nagrali film zapowiadający kulminacyjne wydarzenie.

Głównym jednak działaniem angażującym całą społeczność szkolną i lokalną była wideokonferencja „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”. Odbyła się ona 8 grudnia 2020 roku. Patronat Honorowy nad realizacją projektu PULCHRA w „Żeromskim” sprawują: Łódzki Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Politechnika Warszawska.
W opinii uczestników wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, z bogactwem form i treści. Moderatorkami wydarzenia były Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIFg) – liderki projektu PULCHRA w naszej szkole. Za oprawę techniczną odpowiedzialny był Miłosz Polak (IIIC), który jednocześnie razem z Marylą Ambroszczyk (IIc) i Aleksandrą Bińczyk (IIIb) nagrali film obrazujący badania komponentów środowiska na terenie Opoczna.
Konferencja rozpoczęła się przywołaniem znanego utworu muzycznego: „Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami,  daj nam dzisiaj dobry dzień”. Prowadząca konferencję Natalia Ksyta dodała, że przytoczone słowa tekstu piosenki w pełni oddają oczekiwania względem wideokonferencji, jak również założeń europejskiego projektu „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. W imieniu władz lokalnych głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sobczyk (wicedyrektor naszej szkoły). Centralnym punktem wydarzenia był interesujący wykład „Znaczenie funkcjonalne i przestrzenne parków oraz skwerów we współczesnych miastach”, pana Piotra Kuleszy – interesariusza naszego projektu, architekta krajobrazu, doktora historii sztuki, Adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzącego badania nad parkami miejskimi w kontekście ich funkcjonalności i zmian przestrzennych.
W dalszej części wideokonferencji odbył się „Pokaz mody czystego środowiska” przygotowany przez Wiktorię Jóźwik, Patrycję Palus, Wiktorię Gutowską (wszystkie z klasy IICg) i Marię Jarząbek (IF). Towarzyszyła mu ciekawa, środowiskowa interpretacja poszczególnych kreacji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć następujące obrazy/stroje:

 • „W harmonii z przyrodą, by kolejne pokolenia miały, co podziwiać” – obraz stanowiący niejako zapowiedź i przesłanie nakłaniające do działań zrównoważonego rozwoju,
 • Kreację „Szczególnie w chłodne dni przyroda potrzebna Ci”,
 • Suknię kwiatową niczym obłok,
 • „Palmowy raj”,
 • Ekskluzywną sukienkę „Zrozumieć Ziemię”,
 • Kompozycję „ Na ratunek dzikim zwierzętom”,
 • „Powiew jesieni”,
 • „Odrobinę lasu równikowego”

Pokaz mody czystego powietrza zakończyła wytworna suknia „Letnie tchnienie”.
Następnie uczestnikom wideokonferencji zostały zaprezentowane prace nadesłane na Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, którego celem było wykonanie projektu zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznej Opoczna. Propozycje uczestników miały za zadanie podnieść walory wizualne otoczenia, czyli zamaskować elementy nieestetyczne, jak również dodatkowo wydobyć i podkreślić piękno architektury krajobrazu. Sąd Konkursowy podczas oceniania uwzględniał następujące kryteria: wartość merytoryczną projektu, użyteczność i oryginalność,  zagospodarowanie z uwzględnieniem uwarunkowań miejskich i wymagań klimatyczno – glebowych roślin oraz właściwości, wartość artystyczną projektu i samodzielność wykonania. Niezwykle emocjonujące było ogłoszenie wyników Konkursu, który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Sponsorem nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii była Grupa WIS, działająca na terenie miasta. Ogółem na konkurs wpłynęło 25 pięknych prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:  Bartłomiej Kwapisz (klasa Ic, kategoria indywidualna) i zespół z klasy IICg w składzie: Wiktoria Gutowska, Aleksandra Stępień, Martyna Chrobak, Wiktoria Jóźwik, Patrycja Palus. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

 1. Kategoria indywidualna:
 • II miejsce Pecyna Izabela I c,
 • III miejsce Pogorzała Amelia II F
 1. Kategoria zbiorowa:
 • II miejsce Kinga Studnicka i Kornelia Studnicka  II Fg
 • III miejsce Mikołaj Zieliński, Joanna Wijata, Agata Makuch, Michał Ksyta, Kinga Borończyk II Cg.

Inicjatywami towarzyszącymi wideokonferencji była akcja „Zasadź to sam”, mająca na celu zwiększenie roślinności w naszym otoczeniu poprzez domowe nasadzenia oraz akcja wirtualnego zazieleniania terenu wokół szkoły, poprzez oddawanie „lajków”.
Na zakończenie konferencji głos ponownie zabrał pan Piotr Kulesza, który był pod wrażeniem zaangażowania młodzieży, podkreślając talent uczestników konkursu do projektowania krajobrazu.
Następnie prowadzące wydarzenie Julia Dąbrowska i Natalia Ksyta wyraziły przekonanie, że takimi działaniami jak dzisiejsze, szkolny Science Teams wpłynie na lepsze jutro naszego Opoczna. Wspólnie z przedstawicielami władz lokalnego środowiska poszuka czystego powietrza poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Podkreślono, że konferencja dobiegła końca, ale przygoda z projektem PULCHRA dalej trwa.
Przedłużenie konferencji stanowił ciekawy wykład popularnonaukowy  „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju”, który odbył się w formie zdalnej 15.12.2020
o 13:30. Prelegentem była dr hab. Katarzyna Hęc – Wydro
– prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Chemii Środowiska na Wydziale Chemii.
Przed nami dalsze piękne odsłony z herbem poszanowania przyrody. Wkrótce kolejne działania, do których już się przygotowujemy z pomocą naszych interesariuszy.

Wideokonferencja i prezentacja są dostępne pod linkami:
https://youtu.be/UkxdzS55Y_4
https://lozeromskiopoczno-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mpolak1_lozeromski_opoczno_pl/EXWR6IgoYcZOuMJ84nMhIl0Bx71aPrpD1ZAWcqHL0Kx_2Q?e=NGRXBO

 

 

 

Projekt edukacyjny „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA)

W połowie października rozpoczęliśmy działania w europejskim projekcie PULCHRA. Razem z ponad 50 szkołami z 10 krajów Unii Europejskiej w tym roku szkolnym zaczęliśmy działania na rzecz środowiska w miastach. W Polsce do programu zostało zakwalifikowanych pięć szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich miasta. Przez najbliższe dwa lata będziemy budować społeczność lokalną i wspólnie szukać rozwiązań dla polepszenia jakości życia mieszkańców.

„Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA) to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności chcących aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły (przedstawiciele władz, świata naukowego i biznesu). Wśród nich chcemy zwiększać zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne.
Bazą do wdrażania projektu jest koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń na zasadach partycypacji.
W tym roku szkoły będą odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań: „Zasilanie miast bez szkody dla  klimatu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku”. Projekty szkół będą uwzględniać lokalne uwarunkowania każdego z miast oraz potencjał lokalnych partnerów, z którymi wspólnie wypracują rozwiązania dla budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców.
Nasza szkoła w tym roku będzie realizować projekt pt. „Razem dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”.
Razem z naszą szkołą do projektu w Polsce zostały zakwalifikowane cztery szkoły, które z pasją rozpoczęły już działania w ramach projektu:

 • Szkoła Podstawowa nr 83 „ŁEJERY” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu
 • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie
 • II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

W Polsce za realizacje projektu odpowiada Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które jest częścią konsorcjum projektowego. Projekt PULCHRA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach
programu Horizon 2020.
Po więcej informacji zapraszamy na https://pulchra-schools.eu/ oraz https://gridw.pl/projekty/2548-pulchra

PULCHRA