Warsztaty SGGW w Żeromskim

W listopadzie informowaliśmy społeczność liceum o podpisaniu porozumienia o współpracy badawczo – dydaktycznej między naszą szkołą a nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, czyli Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dziś zdajemy relację z pierwszych warsztatów przeprowadzonych w naszej szkole 31 stycznia 2023 roku przez tę słynną warszawską uczelnię.

Przebieg spotkania obejmował trzy etapy:

  • wprowadzający –  obejmujący prezentację uczelni oraz wykład;
  • warsztatowy – związany z przygotowaniem materiału badawczego;
  • pracę w terenie.

W części pierwszej Pani Dyrektor Anna Pręcikowska – Skoczylas powitała zaproszonych gości i wyraziła satysfakcję z włączenia naszej młodzieży w rozbudowane praktyczne działania laboratoryjne ukierunkowane na badanie stanu środowiska opoczyńskiego. Następnie głos zabrali przedstawiciele uczelni reprezentujący Katedrę Gleboznawstwa: dr inż.  Marek Kondras (autor licznych publikacji, wybitny przedstawiciel warszawskiego środowiska naukowego, nagrodzony srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego) oraz doktorantka pani Beata Rustowska.
          Pani Beata Rustowska zapoznała zebranych z ofertą dydaktyczną uczelni, będącej jednocześnie potężnym rynkiem pracy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego obejmuje  aż 13 wydziałów dysponujących 38 kierunkami kształcenia w 1500 laboratoriach! Uczelnia umożliwia studentom rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez zaangażowanie w pracę różnorodnych kół naukowych,  klubów sportowych czy grup tanecznych.
           Dr inż. Marek Kondras wygłosił wykład „Monitoring powietrza: globalny, krajowy i lokalny”. Podkreślił znaczenie obserwacji w badaniu jakości powietrza, przybliżył zagadnienia związane z gazami cieplarnianymi oraz metodę określania stopnia skażenia atmosferycznego MOSS BAG, która polega na ekspozycji w badanym terenie mchu wcześniej zebranego z terenów niezanieczyszczonych. Po raz pierwszy metoda została zaproponowana przez Goodmana i Robertsa do badań nad zanieczyszczeniem powietrza metalami ciężkimi wokół fabryki metalurgicznej w Wielkiej Brytanii. Zawartość metali w mchu po ekspozycji jest proporcjonalna do uśrednionej ich zawartości w powietrzu. Młodzież z uwagą wysłuchała ciekawej prelekcji i odpowiadała na pytania zadawane przez prowadzącego.
            W części drugiej odbyły się warsztaty  „Monitoring powietrza moss bag” poprowadzone przez naukowców z SGGW, podczas których młodzież wykonywała tzw. mchowe torby. Ich zawartość stanowi mech, który w okresie trwania doświadczenia będzie kumulował w swoich tkankach metale ciężkie zawarte w powietrzu. Warto dodać, że torby zostały wykonane z rokitnika pospolitego, czyli mchu pochodzącego z Drawieńskiego Parku Narodowego. 
           Etap terenowy obejmował rozwieszanie wykonanych 27 mchowych toreb w różnych częściach miasta, w tym na placu naszego liceum. Po upływie sześciu tygodni zostaną one zebrane ze stanowisk badawczych i przesłane do SGGW celem dokonania analizy. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostaną wykreślone mapy zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na terenie Opoczna.
         Naukowe warsztaty SGGW zainspirowały uczestników, czyli uczniów klas z rozszerzoną biologią (IF, IIF, IIIF, IIIB) do działań na rzecz ochrony środowiska w naszym mieście i nie tylko, bo jak powiedział Laurence Overmire: „To ostatnie pokolenie z prawdziwą szansą na uratowanie środowiska”.
Przed nami kolejne badania, analizy, które tylko we współpracy na linii szkoła ponadpodstawowa – placówka szkolnictwa wyższego są w stanie przynieść oczekiwany efekt. Ale przecież nie od dziś wiadomo, że „Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem”.
Szkolnym koordynatorem projektu obejmującego współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest p. Małgorzata Gałka – Kszczot wspomagana przez zespół nauczycieli w składzie: p. Renata Sijer, p. Teresa Tępińska, p. Jolanta Gapys i p. Marzena Papis.