Skip to main content

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefan Żeromskiego w Opocznie.

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2012
Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 01.09.2016.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
  • może występować brak list (uporządkowanych i nieuporządkowanych).

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl+f.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Mazur, adres poczty elektronicznej: mazua@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer (44) 736 11 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stroną internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Opoczyński
Adres: 26-300 Opoczno, ul., Kwiatowa 1a
e-mail: sekretariat@opocznopowiat.pl
tel.: 44 741 49 00
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Stefana Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  1. Główne od strony ulicy Stefana Żeromskiego w Opocznie. Wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do wejścia prowadzą schody, drzwi nie otwierają się automatycznie, przy drzwiach znajduje się dzwonek przyzywowy.
  2. Boczne od strony hali sportowej, dostępne głównie dla pracowników i osób korzystających z kompleksu sportowego, do wejścia prowadzą schody, drzwi nie otwierają się automatycznie Wejście boczne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych (tylko przy wejściu od strony hali sportowej).

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie jest dwupiętrowy i ze względu na ograniczenia architektoniczne nie spełnia wymagań ustawy z dnia19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra budynku.

Dostępność toalety:

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się tylko przy wejściu bocznym.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw nie mają możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
Stefana Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno
e-mail: zeromski@poczta.onet.pl
www.lozeromski.opoczno.pl
tel. 044 736-11-01, 044 741-60-01